0965656156 alonhadattayninh@gmail.com

Tin tức

Quyết định 61/2019/QĐ-UBND sửa đổi một số tiêu chuẩn xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới tỉnh Tây Ninh

Sửa đổi một số tiêu chuẩn ban hành kèm theo Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành tiêu chuẩn “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” và Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành tiêu chuẩn “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

Số ký hiệu 61/2019/QĐ-UBND Ngày ban hành 31/12/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 10/01/2020
Nguồn thu thập Bản chính Quyết định số 61/2019/QĐ-UBND Ngày đăng công báo
Ngành
  • Văn hóa Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Chủ tịch Nguyễn Thanh Ngọc
Phạm vi
  • Tỉnh Tây Ninh

Tải file đính kèm: 61.qd.signed.pdf

Nội dung chi tiết Quyết định 61/2019/QĐ-UBND sửa đổi một số tiêu chuẩn xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới tỉnh Tây Ninh như sau:

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 61/2019/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 31 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi một số tiêu chuẩn ban hành kèm theo Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành tiêu chuẩn Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” và Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành tiêu chuẩn Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị

____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”;

Căn cứ Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”; “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số     94/TTr-SVHTTDL ngày 15 tháng 5  năm 2019 và Báo cáo số 347/BC-SVHTTDL ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổng hợp ý kiến các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi bổ sung một số tiêu chuẩn Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND và Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số tiêu chuẩn ban hành kèm theo Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành tiêu chuẩn Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới

1. Điểm a tiêu chuẩn 2 được sửa đổi như sau:

“a) Có 60% trở lên gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa” 03 năm trở lên;”

2. Điểm d tiêu chuẩn 2 được sửa đổi như sau:

“d) Có từ 50% ấp trở lên được công nhận và giữ vững danh hiệu “Ấp văn hóa” liên tục từ 05 năm trở lên;”

3. Điểm c tiêu chuẩn 5 được sửa đổi như sau:

“c) Đảng bộ xã đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;”

Điều 2. Sửa đổi tiêu chuẩn 2 ban hành kèm theo Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành tiêu chuẩn Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị

1. Điểm a tiêu chuẩn 2 được sửa đổi như sau:

“a) 80% trở lên gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa” 03 (ba) năm liên tục trở lên;”

2. Điểm c Tiêu chuẩn 2 được sửa đổi như sau:

“c) 80% trở lên khu phố được công nhận “Khu phố văn hóa” 06 (sáu) năm liên tục trở lên;”

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4.  Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 01 năm 2020.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Thanh Ngọc

Nguồn: vbpl.vn

DỊCH VỤ NHÀ ĐẤT TÂY NINH 0965656156

Bài viết liên quan

Như Ý Beauty
Sushiro Homecake