0965656156 alonhadattayninh@gmail.com

Tin tức

Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh công bố công khai quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030

Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh vừa ban hành Thông báo số 04/TB-UBND ngày 21/01/2022 công bố công khai quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Tây Ninh

Theo đó, Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Tây Ninh được công bố tại trụ sở làm việc và trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh.

Hồ sơ công bố công khai gồm có:

+ Quyết định số 3741/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh về phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

+ Quyết định số 3750/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Tây Ninh.

+ Bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm giai đoạn 2021-2030 thành phố Tây Ninh.

+ Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Tây Ninh.

Việc quy hoạch nhằm bảo đảm nhu cầu sử dụng đất để thực hiện chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030; phân bổ hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả nguồn lực đất đai cho các ngành, lĩnh vực và các địa phương trong phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; đáp ứng yêu cầu phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ; hạn chế tình trạng suy thoái đất; cải tạo, phục hồi diện tích đất bị thoái hóa gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững./.

Nội dung chi tiết: Tải về KHSDD2022-TP Tay Ninh-Trinhduyet.pdf

Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh

 

DỊCH VỤ NHÀ ĐẤT TÂY NINH 0965656156

Bài viết liên quan

Như Ý Beauty
Sushiro Homecake