0965656156 alonhadattayninh@gmail.com

Tư vấn luật

Mức phạt nộp chậm tiền thuế mới nhất năm 2020

Sau đây Alo Nhà đất Tây Ninh sẽ giải đáp thắc mắc nộp thuế chậm có bị phạt không và cách tính mức phạt nộp chậm tiền thuế như thế nào để các bạn tham khảo.

Cơ sở pháp lý

Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật quản lý thuế do Chính phủ ban hành ngày 03 tháng 11 năm 2013. ( Sửa đổi bởi thông tư 26/2015/TT-BTC và Thông tư 130/2016/TT-BTC)

Nộp thuế chậm có bị phạt không?

Theo quy định tại khoản 1 điều 34 Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật quản lý thuế quy định như sau:

“1. Các trường hợp phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế

  1. a) Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan thuế, thời hạn ghi trong quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan thuế và quyết định xử lý của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  2. b) Người nộp thuế nộp thiếu tiền thuế do khai sai số thuế phải nộp, số thuế được miễn, số thuế được giảm, số thuế được hoàn của các kỳ kê khai trước.
  3. c) Trường hợp ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác và tổ chức dịch vụ theo quy định của pháp luật, Kho bạc nhà nước, cơ quan thuế, tổ chức được cơ quan thuế ủy nhiệm thu thuế thu tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của người nộp thuế nhưng chậm nộp số tiền đã thu vào ngân sách nhà nước theo quy định thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế đã thu nhưng chưa nộp ngân sách nhà nước.”

Pháp luật đã quy định cụ thể về các trường hợp phải nộp phạt tiền về việc chậm nộp thuế của mình. Do đó hành vi chậm nộp thuế – theo những trường hợp đó – phải nộp tiền do vi phạm thời hạn nộp thuế theo quy định.

Cách tính mức phạt nộp chậm tiền thuế 

Căn cứ theo Khoản 2  điều 34 Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật quản lý thuế, việc xác định tiền nộp thuế chậm được tính như sau:

Thứ nhất, với khoản tiền thuế nợ phát sinh từ ngày 01/7/2016 đến nay được xác định như sau:

0,03% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đến ngày thứ 90 (chín mươi);

Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp x 0.03% x Số ngày chậm nộp

Thứ hai, với khoản tiền thuế nợ phát sinh trước ngày 01/7/2016 nhưng sau ngày 01/7/2016 vẫn chưa nộp thì tính theo các trường hợp sau:

  • Trường hợp 1: Trước ngày 01/01/2015 

Nếu số ngày nộp chậm dưới 90 ngày thì:

Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp x 0.05% x Số ngày chậm nộp

Nếu số ngày chậm nộp trên 90 ngày thì:

Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp x 0.07% x Số ngày chậm nộp – 90 ngày

(Tức là 0,07% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp kể từ ngày chậm nộp thứ 91 trở đi)

  • Trường hợp 2: Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2016
Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp x 0.05% x Số ngày chậm nộp

Số ngày chậm nộp tiền thuế (trong đó gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ )  được tính từ ngày liền kề sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế, thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế, thời hạn nộp thuế ghi trong thông báo hoặc quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan thuế hoặc quyết định xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đến ngày người nộp thuế nộp số tiền thuế vào ngân sách nhà nước.

Người nộp thuế sẽ tự xác định số tiền nộp chậm căn cứ vào các yếu tố để tính trên (số tiền thuế chậm nộp, số ngày nộp chậm, mức tỷ lệ phần trăm)

Các trường hợp miễn tiền chậm nộp thuế

Các trường hợp đối tượng chậm nộp thuế được miễn tiền phạt có quyền đề nghị miễn tiền chậm nộp trong các trường hợp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, dịch bệnh hoặc các trường hợp bất khả kháng khác.

Trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh hoặc tai nạn thì số tiền chậm nộp được miễn tính trên số tiền thuế còn nợ tại thời điểm xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, dịch bệnh và số tiền chậm nộp được miễn này không vượt quá giá trị tài sản, hàng hóa bị thiệt hại.

Trong trường hợp bất khả kháng khác thì số tiền  chậm nộp được miễn tính trên số tiền thuế còn nợ tại thời điểm gây nên tình trạng bất khả kháng khác và số tiền chậm nộp được miễn này không vượt quá giá trị tài sản, hàng hóa bị thiệt hại…

Trên đây là những chia sẻ của Alo Nhà đất Tây Ninh về Nộp thuế chậm có bị phạt không. Nếu còn những vướng mắc cần giải đáp hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành.

DỊCH VỤ NHÀ ĐẤT TÂY NINH 0965656156

Bài viết liên quan

Như Ý Beauty
Sushiro Homecake